Kancelaria świadczy usługi w zakresie:
  Postępowania Restrukturyzacyjne
  W ramach naszych usług oferujemy wybór trybu postepowania stosownie do Państwa potrzeb. Oferujemy pomoc w sporządzeniu dokumentacji, doradztwo w zakresie zaplanowania, przygotowania i wdrożenia środków restrukturyzacyjnych, wsparcie starań w zakresie uchylenia zajęć komorniczych oraz przeprowadzeniu procesu restrukturyzacji oraz pomoc w negocjacjach z wierzycielami. Kancelaria oferuje także przygotowanie lub pomoc w przygotowaniu wymaganych przepisami prawa testu prywatnego wierzyciela i testu prywatnego inwestora.
 • reprezentowanie interesów wierzyciela w postepowaniu restrukturyzacyjnym.
  Postępowanie upadłościowe
 • przygotowania i przeprowadzenia postepowań upadłościowych, w tym zebranie i przygotowanie załączników do wniosku oraz samego wniosku, doradztwo na etapie przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • przygotowanie zgłoszenia wierzytelności, kontrola i informowanie o prowadzonym postępowaniu upadłościowym, zaskarżanie,
 • reprezentowanie na Radach Wierzycieli.

 • Upadłość konsumencka
 • przygotowania wniosku i przeprowadzenia postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej - jedynej realnej drogi do oddłużenia osoby fizycznej,
 • przygotowanie wniosków i pism w postepowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (konsumenta),
 • reprezentowanie interesów wierzyciela.

 • Doradztwo w sytuacjach kryzysowych
  Oferta nasza może obejmować zależnie od potrzeb:
 • ocenę ryzyka prowadzonej działalności, ograniczenie ryzyka, ochronę majątku prywatnego i bezpieczne oddzielenie tego majątku od środków przeznaczonych na działalność gospodarczą,
 • przygotowanie restrukturyzacji przedsiębiorstwa w którym wystąpiły oznaki kryzysu, ocenę wyników finansowych zagrożeń, przygotowanie planów naprawczych,
 • przygotowanie i przeprowadzenie postepowania restrukturyzacyjnego w sytuacji kryzysowej, pomoc w uzyskaniu ochrony przed wierzycielami, wdrożenie procedur restrukturyzacyjnych, kompleksową obsługę postępowanie restrukturyzacyjnego,
 • przygotowanie i obsługę postępowania likwidacyjnego w celu zamknięcia działalności, w tym postępowania sanacyjnego,
 • przygotowanie i przeprowadzenie postępowania upadłościowego,
 • przygotowanie i przeprowadzenie upadłości konsumenckiej,
 • przekształcenie obecnie prowadzonej działalności gospodarczej pod kątem zwiększenia bezpieczeństwa działania, separacji majątku firmowego i prywatnego,
 • zabezpieczenie sukcesji przedsiębiorstwa, przygotowanie dziedziczenia, zabezpieczenia działania przedsiębiorstwa na wypadek śmierci, ograniczenie ryzyka związanego

 • Nasza oferta jest elastyczna i możemy dostosować ją do Państwa potrzeb. Stosownie do oczekiwań możemy wykonywać kompleksową obsługę lub poszczególne czynności. Możemy wprowadzić rozliczenia za całość wykonanej pracy lub godzinowe, płatne jednorazowo lub w ratach. Szczegółowy zakres oferty w tym kalkulację cenową przedstawimy po przeprowadzeniu bezpłatnej konsultacji, która pozwoli nam poznać Państwa potrzeby i skonfigurować naszą ofertę. Jednocześnie gwarantujemy, ze przeprowadzenie konsultacji nie zobowiązuje Państwa do powierzenia nam sprawy, natomiast nas obliguje do zachowania pełnej poufności.
  Nie obiecujemy rzeczy nierealnych, oferujemy realną pomoc.